Nexys 4 Kartı kullanarak PWM ile Sinüs Üretme

Aşağıda Nexys 4 karıt üzerinde PWM kullanarak sinüs üreten VHDL kodu verilmiştir.

2015-04-28

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.MATH_REAL.ALL;
 
entity pwm is
  generic(  
    SISTEM_FREKANSI : integer := 100_000_000; 
    COZUNURLUK : integer := 16;
    ORNEK_SAYISI : integer := 128 
 
  );  
  Port( 
    in_clk : in std_logic;
    in_rst : in std_logic;
    out_data : out std_logic
 
  );
end pwm;
 
architecture Behavioral of pwm is
 
  type t_Veri_Tablosu is array (0 to ORNEK_SAYISI - 1) of integer;-- range 0 to COZUNURLUK;
  constant MAX_FREKANS : integer := SISTEM_FREKANSI / (COZUNURLUK * ORNEK_SAYISI);
 
  function f_Veri_Olusturma(COZUNURLUK, ORNEK_SAYISI : integer) return t_Veri_Tablosu is
    variable v_Veri_Tablosu : t_Veri_Tablosu;    
  begin
    for n_i in 0 to ORNEK_SAYISI - 1 loop
      v_Veri_Tablosu(n_i) := integer(real(COZUNURLUK/ 2 ) + real((COZUNURLUK-1)/ 2) * sin(real(n_i) / real(ORNEK_SAYISI) * 1.0 * 2.0 * MATH_PI));
    end loop;    
    return v_Veri_Tablosu;        
  end f_Veri_Olusturma;
 
  constant c_Veri_Tablosu : t_Veri_Tablosu := f_Veri_Olusturma(COZUNURLUK, ORNEK_SAYISI);
  signal r_cnt : integer range 0 to COZUNURLUK;
  signal r_data_cnt : integer range 0 to ORNEK_SAYISI - 1;
  signal r_clk_cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal r_clk : std_logic;
 
begin
 
  r_clk <= in_clk;--r_clk_cnt(r_clk_cnt'high);
 
  process(r_clk, in_rst)
  begin
    if in_rst = '1' then
      r_cnt <= 0;
    elsif rising_edge(r_clk) then
      if r_cnt = COZUNURLUK - 1 then
        r_cnt <= 0;
      else
        r_cnt <= r_cnt + 1;
      end if;      
    end if;
  end process;
 
  process(r_clk, in_rst)
  begin
    if in_rst = '1' then
      r_data_cnt <= 0;
    elsif rising_edge(r_clk) then
      if r_cnt = COZUNURLUK - 1 then
        if r_data_cnt = ORNEK_SAYISI - 1 then
          r_data_cnt <= 0;
        else
          r_data_cnt <= r_data_cnt + 1;
        end if;
      end if;      
    end if;
 end process;
 
  process(r_clk)
  begin
    if rising_edge(r_clk) then
       if r_cnt < c_Veri_Tablosu(r_data_cnt) then
        out_data <= '0';
       else
        out_data <= '1';
       end if;
    end if;
  end procesS;
 
end Behavioral;

Yorum

 1. By Yasin bektaş

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.