VHDL ile Clock Domain Crossing Tasarımı

Aşağıda A saat darbesi frekansında mevcut bir sinyalin B saat darbesi frekansında oluşturulmasını sağlayan VHDL kodları aşağıda verilmiştir.

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4.  
 5. entity clk_bridge is
 6. Generic(
 7. CLK_COMPARE : integer range 0 to 1 := 0; --if in_clk_A > in_clk_B; 0 else 1;
 8. DATA_WIDTH : integer := 8
 9.  
 10. );
 11. Port (
 12. in_rst : in std_logic;
 13. in_clk_A : in std_logic;
 14. in_clk_B : in std_logic;
 15. in_data_A_vld : in std_logic;
 16. in_data_A : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 17. out_data_B : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 18. out_data_B_vld : out std_logic
 19.  
 20. );
 21. end clk_bridge;
 22.  
 23. architecture Behavioral of clk_bridge is
 24.  
 25. component cdc_down
 26. generic(
 27. DATA_WIDTH : integer := 8
 28. );
 29. Port (
 30. in_rst : in std_logic;
 31. in_clk_A : in std_logic;
 32. in_clk_B : in std_logic;
 33. in_data_A_vld : in std_logic;
 34. in_data_A : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 35. out_data_B : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 36. out_data_B_vld : out std_logic
 37.  
 38. );
 39. end component;
 40.  
 41. component cdc_up
 42. generic(
 43. DATA_WIDTH : integer := 8
 44. );
 45. Port (
 46. in_rst : in std_logic;
 47. in_clk_A : in std_logic;
 48. in_clk_B : in std_logic;
 49. in_data_A_vld : in std_logic;
 50. in_data_A : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 51. out_data_B : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 52. out_data_B_vld : out std_logic
 53. );
 54. end component;
 55. begin
 56.  
 57. cdc_down_if : if CLK_COMPARE = 0 generate
 58. cdc_down_map : cdc_down
 59. generic map(
 60. DATA_WIDTH => DATA_WIDTH
 61. )
 62. Port map(
 63. in_rst => in_rst,
 64. in_clk_A => in_clk_A,
 65. in_clk_B => in_clk_B,
 66. in_data_A_vld => in_data_A_vld,
 67. in_data_A => in_data_A,
 68. out_data_B => out_data_B,
 69. out_data_B_vld => out_data_B_vld
 70. );
 71. end generate cdc_down_if;
 72. cdc_up_if : if CLK_COMPARE = 1 generate
 73. cdc_up_map : cdc_up
 74. generic map(
 75. DATA_WIDTH => DATA_WIDTH
 76. )
 77. Port map(
 78. in_rst => in_rst,
 79. in_clk_A => in_clk_A,
 80. in_clk_B => in_clk_B,
 81. in_data_A_vld => in_data_A_vld,
 82. in_data_A => in_data_A,
 83. out_data_B => out_data_B,
 84. out_data_B_vld => out_data_B_vld
 85. );
 86. end generate cdc_up_if;
 87.  
 88. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity cdc_down is
 5. generic(
 6. DATA_WIDTH : integer := 8
 7. );
 8. Port (
 9. in_rst : in std_logic;
 10. in_clk_A : in std_logic;
 11. in_clk_B : in std_logic;
 12. in_data_A_vld : in std_logic;
 13. in_data_A : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 14. out_data_B : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 15. out_data_B_vld : out std_logic
 16.  
 17. );
 18. end cdc_down;
 19.  
 20. architecture Behavioral of cdc_down is
 21.  
 22. signal r_data_A : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0) := (others => '0');
 23. signal r_data_B : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0) := (others => '0');
 24. signal r_handshake_A : std_logic := '0';
 25. signal r_handshake_B : std_logic := '0';
 26.  
 27. begin
 28.  
 29. out_data_B <= r_data_B;
 30. out_data_B_vld <= r_handshake_B;
 31.  
 32. process(in_clk_A, in_rst)
 33. begin
 34. if in_rst = '1' then
 35. r_handshake_A <= '0';
 36. r_data_A <= (others => '0');
 37.  
 38. elsif rising_edge(in_clk_A) then
 39. if in_data_A_vld = '1' and r_handshake_A = '0' then
 40. r_data_A <= in_data_A;
 41. r_handshake_A <= '1';
 42. else
 43. if r_handshake_B = '1' then
 44. r_handshake_A <= '0';
 45. end if;
 46. end if;
 47. end if;
 48. end process;
 49.  
 50. process(in_clk_B, in_rst)
 51. begin
 52. if in_rst = '1' then
 53. r_handshake_B <= '0';
 54. r_data_B <= (others => '0');
 55. elsif rising_edge(in_clk_B) then
 56. if r_handshake_B = '0' and r_handshake_A = '1' then
 57. r_handshake_B <= '1';
 58. r_data_B <= r_data_A;
 59. elsif r_handshake_A = '0' then
 60. r_handshake_B <= '0';
 61. end if;
 62. end if;
 63. end process;
 64.  
 65. end Behavioral;
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity cdc_up is
 5. generic(
 6. DATA_WIDTH : integer := 8
 7. );
 8. Port (
 9. in_rst : in std_logic;
 10. in_clk_A : in std_logic;
 11. in_clk_B : in std_logic;
 12. in_data_A_vld : in std_logic;
 13. in_data_A : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 14. out_data_B : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 15. out_data_B_vld : out std_logic
 16. );
 17. end cdc_up;
 18.  
 19. architecture Behavioral of cdc_up is
 20. signal r_data_cnt : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 21. begin
 22.  
 23. out_data_B <= in_data_A when r_data_cnt(3 downto 2) = "01" else (others => '0');
 24. out_data_B_vld <= '1' when r_data_cnt(3 downto 2) = "01" else '0';
 25.  
 26. process(in_clk_B, in_rst)
 27. begin
 28. if in_rst = '1' then
 29. r_data_cnt <= (others => '0');
 30. elsif rising_edge(in_clk_B) then
 31. r_data_cnt <= r_data_cnt(2 downto 0) & in_data_A_vld;
 32. end if;
 33. end process;
 34. end Behavioral;

 

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4.  
 5. entity tb_clk_bridge is
 6. end tb_clk_bridge;
 7.  
 8. architecture Behavioral of tb_clk_bridge is
 9.  
 10. component clk_bridge
 11. Generic(
 12. CLK_COMPARE : integer range 0 to 1 := 0; --if in_clk_1 > in_clk_2; 0 else 1;
 13. DATA_WIDTH : integer := 8
 14.  
 15. );
 16. Port (
 17. in_rst : in std_logic;
 18. in_clk_A : in std_logic;
 19. in_clk_B : in std_logic;
 20. in_data_A_vld : in std_logic;
 21. in_data_A : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 22. out_data_B : out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 23. out_data_B_vld : out std_logic
 24. );
 25. end component;
 26.  
 27. constant DATA_WIDTH : integer := 8;
 28. constant PERIOD_CLK_A :time := 10 us;
 29. constant PERIOD_CLK_B :time := 1 us;
 30. signal in_clk_A : std_logic := '0';
 31. signal in_clk_B : std_logic := '0';
 32. signal in_data_A_vld : std_logic := '0';
 33. signal in_data_A : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0) := (others => '0');
 34. signal out_data_B : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0) := (others => '0');
 35. signal out_data_B_vld : std_logic := '0';
 36.  
 37. begin
 38. process
 39. begin
 40. in_clk_A <= '1';
 41. wait for PERIOD_CLK_A / 2;
 42. in_clk_A <= '0';
 43. wait for PERIOD_CLK_A / 2;
 44. end process;
 45.  
 46. process
 47. begin
 48. in_clk_B <= '1';
 49. wait for PERIOD_CLK_B / 2;
 50. in_clk_B <= '0';
 51. wait for PERIOD_CLK_B / 2;
 52. end process;
 53.  
 54. process
 55. begin
 56. in_data_A_vld <= '0';
 57. wait for PERIOD_CLK_A * 19;
 58. in_data_A_vld <= '1';
 59. wait for PERIOD_CLK_A;
 60. end process;
 61.  
 62. process(in_data_A_vld)
 63. begin
 64. if in_data_A_vld = '1' then
 65. in_data_A <= in_data_A + 1;
 66. end if;
 67. end process;
 68.  
 69.  
 70. clk_bridge_map : clk_bridge
 71. Generic map(
 72. CLK_COMPARE => 1, --f_clk_a <= f_clk_b
 73. DATA_WIDTH => DATA_WIDTH
 74. )
 75. Port map(
 76. in_rst => '0',
 77. in_clk_A => in_clk_A,
 78. in_clk_B => in_clk_B,
 79. in_data_A_vld => in_data_A_vld,
 80. in_data_A => in_data_A,
 81. out_data_B => out_data_B,
 82. out_data_B_vld => out_data_B_vld
 83. );
 84.  
 85. end Behavioral;

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.