Dijital Saat Uygulamasının Nexys 4 Kartı Üzerinde Gerçeklenmesi

Aşağıda ayarlanabilir dijital saat uygulamasının Nexys 4 kartı üzerinde gerçeklenmesine ait kodlar ve videolar gösterilmiştir. digital_clock.vhd dosyası saat kontrol işlemlerinin yapıldığı ana modüldür. Saniye ve dakika ayarları için min_sec_digit_cntrl.vhd  modülü tasarlanmıştır. Saat ayarları için ise hour_digit_cntrl.vhd modülü tasarlanmıştır.

Digital Saat tasarımında her bir birimin ayarlanabilmesi sağlanmıştır. Saatin çalışmasına ilişkin video aşağıdadır.

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity digital_clock is
 7. generic(
 8. SYS_FREQ : integer := 100_000_000
 9. );
 10. Port(
 11. in_clk : in std_logic;
 12. in_rst : in std_logic;
 13. in_set : in std_logic;
 14. in_chng_seg : in std_logic;
 15. in_inc : in std_logic;
 16. out_seg : out std_logic_vector(7 downto 0);
 17. out_seg_leds : out std_logic_vector(7 downto 0)
 18. );
 19. end digital_clock;
 20.  
 21. architecture Behavioral of digital_clock is
 22.  
 23.  
 24. component hour_digit_cntrl
 25. Port (
 26. in_clk : in std_logic;
 27. in_rst : in std_logic;
 28. in_pulse : in std_logic;
 29. in_inc_right : in std_logic;
 30. in_inc_left : in std_logic;
 31. out_right_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 32. out_left_digit : out std_logic_vector(3 downto 0)
 33. );
 34. end component;
 35.  
 36. component min_sec_digit_cntrl
 37. Generic(
 38. DIGIT_SIZE : integer := 10
 39. );
 40. Port (
 41. in_clk : in std_logic;
 42. in_rst : in std_logic;
 43. in_pulse : in std_logic;
 44. in_inc : in std_logic;
 45. out_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 46. out_pulse : out std_logic
 47. );
 48. end component;
 49.  
 50. component bcd2seven_segment
 51. Port (
 52. in_bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
 53. out_seven_segment : out std_logic_vector(7 downto 0)
 54. );
 55. end component;
 56.  
 57. component pulse_generator
 58. generic(
 59. FREQ : integer := 100_000_000
 60. );
 61. Port (
 62. in_clk : in std_logic;
 63. in_rst : in std_logic;
 64. out_sec_pulse : out std_logic
 65. );
 66. end component;
 67.  
 68. type t_Time_Digits is array (0 to 5) of std_logic_vector(3 downto 0);
 69. signal r_Time_Digits : t_Time_Digits := (others=>(others => '0'));
 70.  
 71. signal r_bcd : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 72. signal r_seg_leds : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
 73. signal r_seg : std_logic_vector(5 downto 0) := "011111";
 74. signal r_seg_cnt : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
 75. signal r_seg_pulse : std_logic := '0';
 76. --
 77. signal r_sec_pulse : std_logic := '0';
 78. signal r_sec_right_pulse : std_logic := '0';
 79. signal r_sec_left_pulse : std_logic := '0';
 80. signal r_min_right_pulse : std_logic := '0';
 81. signal r_min_left_pulse : std_logic := '0';
 82. --
 83. signal r_set : std_logic := '0';
 84. signal r_set_chk : std_logic_vector(5 downto 0) := "011111";
 85. signal r_set_cntrl : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 86. signal r_set_cnt : integer := 0;
 87. signal r_set_stts : std_logic := '0';
 88.  
 89.  
 90. signal r_chng_cntrl : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 91. signal r_set_seg : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 92.  
 93. signal r_inc_cntrl : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 94. signal r_inc_seg : std_logic_vector(5 downto 0) := (others=> '0');
 95.  
 96. function f_set_shift(r_seg : std_logic_vector(5 downto 0) ; r_set_stts : std_logic; r_set_seg : std_logic_vector(2 downto 0) ) return std_logic_vector is
 97. variable v_seg : std_logic_vector(5 downto 0);
 98. begin
 99. v_seg := r_seg;
 100. if v_seg(conv_integer(r_set_seg)) = '0' then
 101. v_seg(conv_integer(r_set_seg)) := r_set_stts;
 102. end if;
 103. return ("11" & v_seg);
 104. end f_set_shift;
 105.  
 106. begin
 107.  
 108. out_seg_leds <= r_seg_leds;
 109. out_seg <= f_set_shift(r_seg, r_set_stts, r_set_seg);
 110.  
 111. process(in_clk, in_rst)
 112. begin
 113. if in_rst = '1' then
 114. r_set_cnt <= 0;
 115. r_set_stts <= '0';
 116. elsif rising_edge(in_clk) then
 117. if r_set = '1' then
 118. if r_set_cnt = (SYS_FREQ / 2) - 1 then
 119. r_set_cnt <= 0;
 120. r_set_stts <= not r_set_stts;
 121. else
 122. r_set_cnt <= r_set_cnt + 1;
 123. end if;
 124. else
 125. r_set_cnt <= 0;
 126. r_set_stts <= '0';
 127. end if;
 128. end if;
 129. end process;
 130.  
 131. process(in_clk, in_rst)
 132. begin
 133. if in_rst = '1' then
 134. r_inc_seg <= (others => '0');
 135. elsif rising_edge(in_clk) then
 136. r_inc_seg <= (others => '0');
 137. if r_inc_cntrl(2 downto 1) = "01" then
 138. r_inc_seg(5 - conv_integer(r_set_seg)) <= '1';
 139. end if;
 140. end if;
 141. end process;
 142.  
 143. process(in_clk, in_rst)
 144. begin
 145. if in_rst = '1' then
 146. r_inc_cntrl <= (others=> '0');
 147. elsif rising_edge(in_clk) then
 148. r_inc_cntrl <= r_inc_cntrl(1 downto 0) & in_inc;
 149. end if;
 150. end process;
 151.  
 152. process(in_clk, in_rst)
 153. begin
 154. if in_rst = '1' then
 155. r_seg <= "011111";
 156. r_set_chk <= "111111";
 157. elsif rising_edge(in_clk) then
 158. if r_seg_pulse = '1' then
 159. r_seg <= r_seg(4 downto 0) & r_seg(5);
 160.  
 161. end if;
 162. end if;
 163. end process;
 164.  
 165. process(in_clk, in_rst)
 166. begin
 167. if in_rst = '1' then
 168. r_set_seg <= (others => '0');
 169. elsif rising_edge(in_clk) then
 170. if r_chng_cntrl(2 downto 1) = "01" then
 171. if r_set_seg = 5 then
 172. r_set_seg <= (others => '0');
 173. else
 174. r_set_seg <= r_set_seg + 1;
 175. end if;
 176. end if;
 177. end if;
 178. end process;
 179.  
 180. process(in_clk, in_rst)
 181. begin
 182. if in_rst = '1' then
 183. r_chng_cntrl <= (others=> '0');
 184. elsif rising_edge(in_clk) then
 185. r_chng_cntrl <= r_chng_cntrl(1 downto 0) & in_chng_seg;
 186. end if;
 187. end process;
 188.  
 189. process(in_clk, in_rst)
 190. begin
 191. if in_rst = '1' then
 192. r_seg_cnt <= (others => '0');
 193. r_bcd <= (others => '0');
 194.  
 195. elsif rising_edge(in_clk) then
 196. if r_seg_pulse = '1' then
 197. r_bcd <= r_Time_Digits(5 - conv_integer(r_seg_cnt));
 198. if r_seg_cnt = 5 then
 199. r_seg_cnt <= (others => '0');
 200. else
 201. r_seg_cnt <= r_seg_cnt + 1;
 202. end if;
 203. end if;
 204. end if;
 205. end process;
 206.  
 207. process(in_clk, in_rst)
 208. begin
 209. if in_rst = '1' then
 210. r_set <= '0';
 211. elsif rising_edge(in_clk) then
 212. if r_set_cntrl(2 downto 1) = "01" then
 213. r_set <= not r_set;
 214. end if;
 215. end if;
 216. end process;
 217.  
 218. process(in_clk, in_rst)
 219. begin
 220. if in_rst = '1' then
 221. r_set_cntrl <= (others=> '0');
 222. elsif rising_edge(in_clk) then
 223. r_set_cntrl <= r_set_cntrl(1 downto 0) & in_set;
 224. end if;
 225. end process;
 226.  
 227.  
 228. bcd2seven_segment_map : bcd2seven_segment
 229. Port map(
 230. in_bcd => r_bcd,
 231. out_seven_segment => r_seg_leds
 232. );
 233.  
 234. hour_digit_cntrl_map : hour_digit_cntrl
 235. Port map (
 236. in_clk => in_clk,
 237. in_rst => in_rst,
 238. in_pulse => r_min_left_pulse,
 239. in_inc_right => r_inc_seg(1),
 240. in_inc_left => r_inc_seg(0),
 241. out_right_digit => r_Time_Digits(1),
 242. out_left_digit => r_Time_Digits(0)
 243. );
 244.  
 245. min_left_digit : min_sec_digit_cntrl
 246. Generic map(
 247. DIGIT_SIZE => 6
 248. )
 249. Port map(
 250. in_clk => in_clk,
 251. in_rst => in_rst,
 252. in_pulse => r_min_right_pulse,
 253. in_inc => r_inc_seg(2),
 254. out_digit => r_Time_Digits(2),
 255. out_pulse => r_min_left_pulse
 256. );
 257.  
 258. min_right_digit : min_sec_digit_cntrl
 259. Generic map(
 260. DIGIT_SIZE => 10
 261. )
 262. Port map(
 263. in_clk => in_clk,
 264. in_rst => in_rst,
 265. in_pulse => r_sec_left_pulse,
 266. in_inc => r_inc_seg(3),
 267. out_digit => r_Time_Digits(3),
 268. out_pulse => r_min_right_pulse
 269. );
 270.  
 271. sec_left_digit : min_sec_digit_cntrl
 272. Generic map(
 273. DIGIT_SIZE => 6
 274. )
 275. Port map(
 276. in_clk => in_clk,
 277. in_rst => in_rst,
 278. in_pulse => r_sec_right_pulse,
 279. in_inc => r_inc_seg(4),
 280. out_digit => r_Time_Digits(4),
 281. out_pulse => r_sec_left_pulse
 282. );
 283.  
 284. sec_right_digit : min_sec_digit_cntrl
 285. Generic map(
 286. DIGIT_SIZE => 10
 287. )
 288. Port map(
 289. in_clk => in_clk,
 290. in_rst => in_rst,
 291. in_pulse => r_sec_pulse,
 292. in_inc => r_inc_seg(5),
 293. out_digit => r_Time_Digits(5),
 294. out_pulse => r_sec_right_pulse
 295. );
 296.  
 297. seg_pulse_map : pulse_generator
 298. generic map(
 299. FREQ => 10_000
 300. )
 301. Port map (
 302. in_clk => in_clk,
 303. in_rst => in_rst,
 304. out_sec_pulse => r_seg_pulse
 305. );
 306.  
 307. one_second_pulse_map : pulse_generator
 308. generic map(
 309. FREQ => SYS_FREQ
 310. )
 311. Port map (
 312. in_clk => in_clk,
 313. in_rst => in_rst,
 314. out_sec_pulse => r_sec_pulse
 315. );
 316.  
 317. end Behavioral;

 

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity pulse_generator is
 5. generic(
 6. FREQ : integer := 100_000_000
 7. );
 8. Port (
 9. in_clk : in std_logic;
 10. in_rst : in std_logic;
 11. out_sec_pulse : out std_logic
 12. );
 13. end pulse_generator;
 14.  
 15. architecture Behavioral of pulse_generator is
 16.  
 17. signal r_sec_pulse : std_logic := '0';
 18. signal r_cnt : integer := 0;
 19.  
 20. begin
 21.  
 22. out_sec_pulse <= r_sec_pulse;
 23.  
 24. process(in_clk, in_rst)
 25. begin
 26. if in_rst = '1' then
 27. r_cnt<= 0;
 28. r_sec_pulse <= '0';
 29.  
 30. elsif rising_edge(in_clk) then
 31. if r_cnt = FREQ - 1 then
 32. r_sec_pulse <= '1';
 33. r_cnt<= 0;
 34. else
 35. r_sec_pulse <= '0';
 36. r_cnt <= r_cnt + 1;
 37. end if;
 38.  
 39. end if;
 40. end process;
 41.  
 42. end Behavioral;

 

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity min_sec_digit_cntrl is
 7. Generic(
 8. DIGIT_SIZE : integer := 10
 9. );
 10. Port (
 11. in_clk : in std_logic;
 12. in_rst : in std_logic;
 13. in_pulse : in std_logic;
 14. in_inc : in std_logic;
 15. out_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 16. out_pulse : out std_logic
 17. );
 18. end min_sec_digit_cntrl;
 19.  
 20. architecture Behavioral of min_sec_digit_cntrl is
 21.  
 22. signal r_digit : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 23. signal r_pulse : std_logic := '0';
 24.  
 25. begin
 26.  
 27. out_digit <= r_digit;
 28. out_pulse <= r_pulse;
 29.  
 30. process(in_clk, in_rst)
 31. begin
 32. if in_rst = '1' then
 33. r_digit <= (others => '0');
 34. r_pulse <= '0';
 35. elsif rising_edge(in_clk) then
 36. r_pulse <= '0';
 37. if in_pulse = '1' then
 38. if r_digit = DIGIT_SIZE - 1 then
 39. r_pulse <= '1';
 40. r_digit <= (others => '0');
 41. else
 42. r_digit <= r_digit + 1;
 43. end if;
 44. end if;
 45.  
 46. if in_inc = '1' then
 47. if r_digit = DIGIT_SIZE - 1 then
 48. r_digit <= (others => '0');
 49. else
 50. r_digit <= r_digit + 1;
 51. end if;
 52. end if;
 53. end if;
 54. end process;
 55.  
 56. end Behavioral;

 

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 
entity hour_digit_cntrl is
	Port ( 
		in_clk : in std_logic;
		in_rst : in std_logic;
		in_pulse : in std_logic;
		in_inc_right : in std_logic;
		in_inc_left : in std_logic;
		out_right_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
		out_left_digit : out std_logic_vector(3 downto 0)
	);
end hour_digit_cntrl;
 
architecture Behavioral of hour_digit_cntrl is
 
	signal r_right_digit : std_logic_vector(3 downto 0);
	signal r_left_digit : std_logic_vector(3 downto 0);
 
begin
 
	out_right_digit <= r_right_digit;
	out_left_digit <= r_left_digit;
 
	process(in_clk, in_rst)
	begin
		if in_rst = '1' then
			r_right_digit <= (others => '0');
			r_left_digit <= (others => '0');
		elsif rising_edge(in_clk) then
			if in_pulse = '1' then
				if (r_left_digit /= 2 and r_right_digit = 9) or 
				  (r_left_digit = 2 and r_right_digit = 3) then		
					r_right_digit <= (others => '0');
					if r_left_digit = 2 then
						r_left_digit <= (others => '0');
					else
						r_left_digit <= r_left_digit + 1;
					end if;
				else
					r_right_digit <= r_right_digit + 1;
				end if;								
			end if;
 
			if in_inc_right = '1' then
				if (r_left_digit /= 2 and r_right_digit = 9) or 
				  (r_left_digit = 2 and r_right_digit = 3) then		
					r_right_digit <= (others => '0');
				else
					r_right_digit <= r_right_digit + 1;
				end if;	
			end if;
 
			if in_inc_left = '1' then
				if r_left_digit = 2 then
					r_left_digit <= (others => '0');
				else
					r_left_digit <= r_left_digit + 1;
				end if;
			end if;
		end if;
	end process;
 
 
end Behavioral;

 

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity bcd2seven_segment is
 5. Port (
 6. in_bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
 7. out_seven_segment : out std_logic_vector(7 downto 0)
 8. );
 9. end bcd2seven_segment;
 10.  
 11. architecture Behavioral of bcd2seven_segment is
 12.  
 13. signal r_seven_segment : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
 14.  
 15. begin
 16.  
 17. out_seven_segment <= r_seven_segment;
 18.  
 19. process(in_bcd)
 20. begin
 21. case in_bcd is
 22. when "0000" =>
 23. r_seven_segment <= "10000001";
 24. when "0001" =>
 25. r_seven_segment <= "11001111";
 26. when "0010" =>
 27. r_seven_segment <= "10010010";
 28. when "0011" =>
 29. r_seven_segment <= "10000110";
 30. when "0100" =>
 31. r_seven_segment <= "11001100";
 32. when "0101" =>
 33. r_seven_segment <= "10100100";
 34. when "0110" =>
 35. r_seven_segment <= "10100000";
 36. when "0111" =>
 37. r_seven_segment <= "10001111";
 38. when "1000" =>
 39. r_seven_segment <= "10000000";
 40. when "1001" =>
 41. r_seven_segment <= "10000100";
 42. when others =>
 43. r_seven_segment <= "00000000";
 44. end case;
 45. end process;
 46.  
 47.  
 48. end Behavioral;

 

set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports in_clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_clk]
 
set_property PACKAGE_PIN F15 [get_ports in_rst]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_rst]
 
set_property PACKAGE_PIN M1 [get_ports {out_seg[7]}]
set_property PACKAGE_PIN L1 [get_ports {out_seg[6]}]
set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports {out_seg[5]}]
set_property PACKAGE_PIN N2 [get_ports {out_seg[4]}]
set_property PACKAGE_PIN N5 [get_ports {out_seg[3]}]
set_property PACKAGE_PIN M3 [get_ports {out_seg[2]}]
set_property PACKAGE_PIN M6 [get_ports {out_seg[1]}]
set_property PACKAGE_PIN N6 [get_ports {out_seg[0]}]
 
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg[0]}]
 
 
set_property PACKAGE_PIN M4 [get_ports {out_seg_leds[7]}]
set_property PACKAGE_PIN L3 [get_ports {out_seg_leds[6]}]
set_property PACKAGE_PIN N1 [get_ports {out_seg_leds[5]}]
set_property PACKAGE_PIN L5 [get_ports {out_seg_leds[4]}]
set_property PACKAGE_PIN L4 [get_ports {out_seg_leds[3]}]
set_property PACKAGE_PIN K3 [get_ports {out_seg_leds[2]}]
set_property PACKAGE_PIN M2 [get_ports {out_seg_leds[1]}]
set_property PACKAGE_PIN L6 [get_ports {out_seg_leds[0]}]
 
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out_seg_leds[0]}]
 
 
set_property PACKAGE_PIN E16 [get_ports in_set]
set_property PACKAGE_PIN R10 [get_ports in_inc]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_inc]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_set]
 
set_property PACKAGE_PIN V10 [get_ports in_chng_seg]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_chng_seg]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.