VHDL ile 4 Bitlik Aritmetik Mantık Birimi(ALU) Tasarımı

 

Mikroişlemcilerin en önemli kısımlarından biri olan ALU, kaydediciler(registerler) üzerinde toplama, çıkarma, karşılaştırma, kaydırma, döndürme işlemlerini yaparlar. Kısacası mantıksal ve matematiksel işlemler ALU tarafından gerçekleştirilir.

GENEL

Aritmetik Mantık Biriminin yapacağı mantıksal ya da aritmetiksel işlemler ALU_MOD girişi adını verdiğimiz girişten dijital olarak uyguladığımız 3 bitlik data ile seçilecektir.

alu_mod_secim

Tüm modları ve diğer durumları kapsayacak 4 bitlik bir ALU tasarlayacak olursak;

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. entity ALU is
 5. port( ALU_MOD : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
 6. A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
 7. B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
 8. N_Flag : out STD_LOGIC;
 9. Z_Flag : out STD_LOGIC;
 10. C_Flag : out STD_LOGIC;
 11. O_Flow : out STD_LOGIC;
 12. Y : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) );
 13. end ALU;
 14. architecture davranis of ALU is
 15. begin
 16. process(A,B,ALU_MOD)
 17. variable Temp: STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
 18. variable YV: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
 19. variable C_Flag_Deger,Z_Flag_Deger : STD_LOGIC;
 20. begin
 21. C_Flag <= '0';
 22. O_Flow <= '0';
 23. TEMP := "00000";
 24. Z_Flag_Deger := '0';
 25. case ALU_MOD is
 26. when "000" => --Pass
 27. YV := A;
 28. when "001" => -- a+b
 29. Temp := ('0' & A)+('0' & B);
 30. YV := Temp(3 downto 0);
 31. C_Flag_Deger := Temp(4); --MSB Flaga atıldı
 32. O_Flow <= YV(3) xor A(3) xor B(3) xor C_Flag_Deger;
 33. C_Flag <= C_Flag_Deger;
 34. when "010" => -- a-b
 35. Temp := ('0' & A)-('0' & B);
 36. YV := Temp(3 downto 0);
 37. C_Flag_Deger := Temp(4); --MSB Flaga atıldı
 38. O_Flow <= YV(3) xor A(3) xor B(3) xor C_Flag_Deger;
 39. C_Flag <= C_Flag_Deger;
 40. when "011" => -- b-a
 41. Temp := ('0' & B)-('0' & A);
 42. YV := Temp(3 downto 0);
 43. C_Flag_Deger := Temp(4); --MSB Flaga atıldı
 44. O_Flow <= YV(3) xor A(3) xor B(3) xor C_Flag_Deger;
 45. C_Flag <= C_Flag_Deger;
 46. when "100" => -- NOT
 47. YV := not A;
 48. when "101" => -- AND
 49. YV := A and B;
 50. when "110" => -- OR
 51. YV := A or B;
 52. when "111" => -- XOR
 53. YV := A xor B;
 54. when others =>
 55. YV := A;
 56. end case;
 57. for i in 0 to 3 loop
 58. Z_Flag_Deger := Z_Flag_Deger or YV(i);
 59. end loop;
 60. Y <= YV;
 61. Z_Flag <= not Z_Flag_Deger;
 62. N_Flag <= YV(3);
 63. end process;
 64. end davranis;

Kodu sentezledikten sonra Synthesize –XST sekmesi içerisindeki View RTL Schematik seçeneğini seçerek karşımıza çıkan Startup Mode ekranından “Start with a schematic of the top –level block” seçeneğini seçerek şematik tasarımımıza ulaşıyoruz.
Şematikte karşımıza çıkan bloklara çift tıklayarak logic gate seviyesine kadar inip tasarımı detaylandırabiliriz.

genel_yapı

 

Test Bench Programı

 1. LIBRARY ieee;
 2. USE ieee.std_logic_1164.ALL;
 3. ENTITY ALU_TB IS
 4. END ALU_TB;
 5. ARCHITECTURE behavior OF ALU_TB IS
 6. COMPONENT ALU
 7. PORT( ALU_MOD : IN std_logic_vector(2 downto 0);
 8. A : IN std_logic_vector(3 downto 0);
 9. B : IN std_logic_vector(3 downto 0);
 10. N_Flag : OUT std_logic;
 11. Z_Flag : OUT std_logic;
 12. C_Flag : OUT std_logic;
 13. O_Flow : OUT std_logic;
 14. Y : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
 15. );
 16. END COMPONENT;
 17. --Girisler
 18. signal ALU_MOD : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
 19. signal A : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 20. signal B : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 21. --Çıkıslar
 22. signal N_Flag : std_logic;
 23. signal Z_Flag : std_logic;
 24. signal C_Flag : std_logic;
 25. signal O_Flow : std_logic;
 26. signal Y : std_logic_vector(3 downto 0);
 27. BEGIN
 28. uut: ALU PORT MAP (
 29. ALU_MOD => ALU_MOD,
 30. A => A,
 31. B => B,
 32. N_Flag => N_Flag,
 33. Z_Flag => Z_Flag,
 34. C_Flag => C_Flag,
 35. O_Flow => O_Flow,
 36. Y => Y
 37. );
 38. stim_proc: process
 39. begin
 40. wait for 100 ns;
 41. A <= "1001";
 42. B <= "1111";
 43. wait for 50 ns;
 44. ALU_MOD <= "000";
 45. wait for 50 ns;
 46. ALU_MOD <= "001";
 47. wait for 50 ns;
 48. ALU_MOD <= "010";
 49. wait for 50 ns;
 50. ALU_MOD <= "011";
 51. wait for 50 ns;
 52. ALU_MOD <= "100";
 53. wait for 50 ns;
 54. ALU_MOD <= "101";
 55. wait for 50 ns;
 56. ALU_MOD <= "110";
 57. wait for 50 ns;
 58. ALU_MOD <= "111";
 59. wait;
 60. end process;
 61. END;
tb

 

Tags:, ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.