VHDL ile Eşlik Bit Kontrolü

 

Parity (Eşlik) biti seri data iletiminde datanın doğru gönderilip gönderilmediğini anlamak için kullanılır. İkilik tabandaki bitlerin “ Tek-ODD “ yada “ Çift-EVEN “ olması durumuna göre kullanılır.

Örneğin 7 bitlik bir data paketimizin bit değerlerinin toplamı tek ise “ 1 “, çift ise “ 0 “ bilgisi bu 7 bitlik data paketimize eklenerek data paketimiz 8 bite çıkarılmış olur. Haberleşme sistemimizin “ Receiver(alıcı) “ kısmı gelen data paketinin bit değerlerini toplayarak parity bitine ulaşır ve gelen data paketinde ki parity biti ile karşılaştırır, eğer hatalı ise paketin tekrar gönderilmesini ister.

PB

Örneğin ;

7 bitlik paketimiz “ 1110110 “ olsun

Bu duruma göre bit değerleri toplamı 5 olur. Bit değerimiz tek olduğundan data, parity biti 1 olacak şekilde alıcıya gönderilir.

Parity biti ile yeni paket “ 11101101 ”olur.

Alıcı taraf ise ilk 7 biti toplayarak parity bitinin “ 1 “ olması gerektiğini anlar ve gelen paketin parity bitini kontrol eder.

VHDL de 8 bitlik “ generic parity “ tasarlayacak olursak;

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity Parity is
 5. Generic(
 6. DATA_WIDTH : integer := 8
 7. );
 8. Port (
 9. in_data : in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
 10. out_parity_odd : out std_logic;
 11. out_parity_even : out std_logic
 12. );
 13. end Parity;
 14.  
 15. architecture Behavioral of Parity is
 16.  
 17. signal r_parity_odd : std_logic := '0';
 18. signal r_parity_even : std_logic := '0';
 19.  
 20. function f_parity(in_data : std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0)) return std_logic is
 21. variable v_parity : std_logic := '0';
 22. begin
 23. v_parity := '0';
 24. for n_i in 0 to in_data'length - 1 loop
 25. v_parity := v_parity xor in_data(n_i);
 26. end loop;
 27. return v_parity;
 28. end f_parity;
 29.  
 30. begin
 31.  
 32. out_parity_odd <= r_parity_odd;
 33. out_parity_even <= r_parity_even;
 34.  
 35. process(in_data)
 36. begin
 37. r_parity_odd <= f_parity(in_data);
 38. r_parity_even <= not(f_parity(in_data));
 39. end process;
 40.  
 41. end Behavioral;

Kodu sentezledikten sonra Synthesize –XST sekmesi içerisindeki View RTL Schematik seçeneğini seçerek karşımıza çıkan Startup Mode ekranından “Start with a schematic of the top –level block” seçeneğini seçerek şematik tasarımımıza ulaşıyoruz.

Şematikte karşımıza çıkan bloklara çift tıklayarak logic gate seviyesine kadar inip tasarımı detaylandırabiliriz.

parity_seme

 

 

Test Bench Programı

 1. LIBRARY ieee;
 2. USE ieee.std_logic_1164.ALL;
 3. ENTITY tb IS
 4. END tb;
 5. ARCHITECTURE behavior OF tb IS
 6. COMPONENT Parity
 7. PORT(
 8. in_data : IN std_logic_vector(7 downto 0);
 9. out_parity_odd : OUT std_logic;
 10. out_parity_even : OUT std_logic
 11. );
 12. END COMPONENT;
 13. --Inputs
 14. signal in_data : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
 15.  
 16. --Outputs
 17. signal out_parity_odd : std_logic;
 18. signal out_parity_even : std_logic;
 19.  
 20. BEGIN
 21. uut: Parity PORT MAP (
 22. in_data => in_data,
 23. out_parity_odd => out_parity_odd,
 24. out_parity_even => out_parity_even
 25. );
 26.  
 27. stim_proc: process
 28. begin
 29. wait for 100 ns;
 30. in_data <= "10000011" ;
 31. wait for 100 ns;
 32. in_data <= "01010011" ;
 33. wait for 100 ns;
 34. in_data <= "10111001" ;
 35. wait for 100 ns;
 36. in_data <= "00100001" ;
 37. wait; end process;
 38. END;

tb

 

Yorum

 1. By Ali Çubuk

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.