İmgede Konvulüsyon İşleminin FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Bu yazıda, VHDL ile Sayısal Tasarım ve FPGA Uygulamaları kitabında benzetim uygulamalarında anlatılan 9.15 örneğindeki İmgede Konvolüsyon uygulamasının FPGA tabanlı gerçeklenmesi tanıtılmıştır. Uygulama MATLAB ile UART haberleşme vasıtasyıla görüntü dosyasının aktarılması ve FPGA tabanlı gerçeklenen konvolusyon işleminin FPGA’da gerçeklenmesinin sonucunda elde edilen yeni imge yine UART haberleşme ile MATLAB’a aktarılmaktadır. Aşağıda bu işlemlerin yapıldığı entity mimarisi gösterilmiştir.

 1. Port (
 2. in_clk : in std_logic;
 3. in_rst : in std_logic;
 4. in_basla : in std_logic;
 5. in_rx : in std_logic;
 6. out_tx : out std_logic
 7. );

Konvolüsyon işleminin yapılmasında kullanılan alt devrelerin çağrılma işlemine ilişkin kodlar aşağıda verilmiştir. konvolusyon_imge alt modülü , VHDL ile Sayısal Tasarım ve FPGA Uygulamaları kitabının Bölüm 9.15’inde, UART_rx ve UART_tx alt modülleri ise Bölüm 10.5’inde verilmiştir. Konvolüsyon işlemi olarak yatay sobel seçilmiştir.

 1. UART_rx_map : UART_rx
 2. Generic map(
 3. CLK_FREKANS => 100000000, --100 MHz
 4. BAUDRATE => 115200
 5. )
 6. Port map(
 7. in_clk => in_clk,
 8. in_rst => in_rst,
 9. in_rx => in_rx,
 10. out_rx_data => r_rx_data,
 11. out_rx_tamam => r_rx_tamam
 12. );
 13.  
 14. UART_tx_map : UART_tx
 15. Generic map(
 16. CLK_FREKANS => 100000000, --100 MHz
 17. BAUDRATE => 115200
 18. )
 19. Port map(
 20. in_clk => in_clk,
 21. in_rst => in_rst,
 22. in_tx_basla => r_tx_basla,
 23. in_tx_data => r_tx_data,
 24. out_tx => out_tx,
 25. out_tx_tamam => r_tx_tamam
 26. );
 27.  
 28. konvolusyon_imge_map : konvolusyon_imge
 29. port map(
 30. in_clk => in_clk,
 31. in_rst => in_rst,
 32. in_en => '1',
 33. in_basla => in_basla,
 34. in_data => r_rx_data,
 35. in_data_vld => r_rx_tamam,
 36. in_kernel => YATAY_SOBEL,
 37. out_addr => open,
 38. out_addr_vld => open,
 39. out_data => r_tx_data,
 40. out_data_vld => r_tx_basla,
 41. out_tamam => open
 42. );

Uygulamanın gerçeklenmesini sağlayan MATLAB kodu aşağıda gösterilmiştir.

 1.  
 2. Serial_Port = serial('COM6');
 3. set(Serial_Port, ...
 4. 'BaudRate', 115200, ...
 5. 'Parity', 'none', ...
 6. 'Timeout', 1, ...
 7. 'InputBufferSize', 1, ...
 8. 'FlowControl', 'none', ...
 9. 'StopBits', 1);
 10. fopen(Serial_Port);
 11.  
 12. imge = imread('cameraman.tif');
 13. imge = imresize(imge, 0.25);
 14. figure, imshow((imge))
 15. [satir sutun] = size(imge);
 16. out = zeros(satir - 2, sutun - 2);
 17. imshow(out)
 18.  
 19. n_t = 0;
 20. for n_i = 1 : satir - 2
 21. for n_j = 1 : sutun
 22. for n_k = 0 : 2
 23. % fwrite(Serial_Port, imge(n_i, n_j));
 24. % out(n_i, n_j) = fread(Serial_Port);
 25. n_t = n_t + 1;
 26. fwrite(Serial_Port, imge(n_i + n_k, n_j));
 27.  
 28. end
 29. if n_j > 2
 30. out(n_i, n_j - 2) = fread(Serial_Port);
 31. end
 32.  
 33. end
 34. end
 35. figure, imshow(uint8(out))
 36. fclose(Serial_Port)
 37. delete(Serial_Port)
 38. clear Serial_Port

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.